2016-2017

 • Programmamanager Hersenz, een samenwerkingsverband van 12 zorgorganisaties die een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel aanbieden. www.hersenz.nl
 • Projectleider Beschrijving goede zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen, in samenwerking met Vilans, in opdracht van de Hersenstichting.
 • Projectleider van de ontwikkeling van een sociale kaart voor mensen met hersenletsel volgens de opzet van Watvindik.nl, in samenwerking met VAB, in opdracht van Vws.
 • Adviseur en projectontwikkelaar voor de Hersenstichting. Onder meer een projectvoorstel voor een digitaal platform voor jongeren met hersenletsel en een plan voor een sociale kaart voor mensen met hersenletsel met crowd sourced kwaliteitskeurmerk.
 • Mede-auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren. www.zorgstandaard-nah.nl
 • Projectleider Projectleider Extramurale NAH-behandeling, in opdracht van de NAH-orgnisaties uit de gehandicaptenzorg. Resultaat: Positief advies Zorginstituut Nederland over onderbrenging van Hersenz als multidisciplinaire aanspraak in de Zorgverzekeringswet.
 • Redactie en productie Brein Scheurkalender 2017.
 • Auteur en productie Hersenposter en De hersenen (afbeelding en informatie) voor De Hoogstraat, samen met Bea Oostenenk (www.atelieroost.nl).

2013-2015

 • Projectleider Extramurale NAH-behandeling, in opdracht van de NAH-orgnisaties uit de gehandicaptenzorg. Doel: onderbouwing toekomstige financiering extramurale behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten.
 • Projectleider Hersenz, een nieuw product voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, in opdracht van zes zorgorganisaties (vanaf januari 2013). www.hersenz.nl
 • Redactieen productie Brein Scheurkalender 2016

2013-2014

 • Projectleider ontwikkeling Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, in opdracht van de Hersenstichting en de stuurgroep Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (vanaf mei 2012). 
 • Ontwikkeling en evaluatie Digitaal Planbord NAH, in samenwerking met Sander Soetman, www.coachendzorgen.nl, en enkele zorgorganisaties (vanaf maart 2013).
 • Uitgaven 'De Muzen aan het Woord' en 'Teamondernemerschap' (afrond in 2013).
 • Schrijven van artikelen 'Hoe gaat het nu met ...' voor het blad TSC Contact, in vervolg op het boek 'Sterke portretten' (afrond in 2013). www.stsn.nl

2012

 • Projectleider ontwikkeling Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, in opdracht van de Hersenstichting en de stuurgroep Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (vanaf mei 2012).
 • Projectleider bij de ontwikkeling en digitalisering van een nieuw, stichtsbreed ondersteuningsplan bij een grote zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg.
 • Voorzitter Platform ECD bij een organisatie in de gehandicaptenzorg, met als doel het ontwikkelen van een werkwijze voor het structureren en actualiseren van alle informatie in het ECD.
 • Adviseur inzake publicatie Brainstars, een programma voor kinderen met NAH (afgerond).
 • Sparringpartner voor verschillende adviseurs die nieuwe concepten willen lanceren.
 • Deelname aan klankbordgroep Leernetwerk Ondersteuningsplannen van Vilans/VGN en aan klankbordgroep Vilansproject Kwaliteit hersenletsel in beeld.
 • Schrijven van artikelen 'Hoe gaat het nu met ...' voor het blad TSC Contact, in vervolg op het boek  'Sterke portretten'. www.stsn.nl
 • Schrijven van een boek over ruimte voor ouderschap, samen met Wilmie Voortman van Improject. www.improject.nl
 • Uitgave van 'Word je bewust', een boekje met 81 oefeningen voor reflectief schrijven. www.wordjebewust.nl

2010-2011

 • Evaluatie van een intersectoraal woonzorgaanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een complexe zorgvraag.
 • Projectleider bij de ontwikkeling en digitalisering van een nieuw, stichtsbreed ondersteuningsplan bij een grote zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg.
 • Adviseur bij de digitalisering van Hooi op je vork, in samenwerking met een zorgaanbieder en een softwarebedrijf.
 • Adviseur bij een project van Vilans over de ondersteuning van gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Supervisie effectmeting in een woonvorm voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Auteur van een jubileumpublicatie van de Stichting Tubereuze Sclerose Nederland over onderzoek naar TSC.
 • Redacteur van een handboek Automutilatie voor CCE Nederland.
 • Voorbereiding nieuwe uitgaven van uitgeverij Zadoks.
 • Mede-organisatie symposium over 'Hooi op je vork' op 6 oktober 2010 i.s.m. Axon Leerprojecten en Patty van Belle. Zie www.hooidag.nl.

2008-2009

 • Adviseur bij de ontwikkeling van een ondersteuningsplan bij een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg.
 • Coördinator van de kennis- en adviesgroep methodiekontwikkeling bij een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg.
 • Projectleiding implementatie methodiek bij een aanbieder in de gehandicaptenzorg. Invoering nieuw begeleidingsplan voor 700 clienten, scholing van 400 medewerkers.
 • Adviesrol bij de ontwikkeling van een methodiek ter ondersteuning van gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel. Een project van Vilans en een tiental zorgaanbieders.
 • Projectleiding implementatie Leerlijnen Speciaal Onderwijs op twee mytyl- en tyltylscholen in Zuid-Holland.
 • Supervisie effectmeting in een woonvorm voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Realisatie uitgaven 'Natuur werkt!' en 'En nu naar buiten!'.
 • Organisatie Inspiratiedag Natuur werkt! op 10 juni 2009 en Herfstdag Natuur werkt! op 15 oktober 2009.
 • Voorbereiding diverse nieuwe uitgaven van uitgeverij Zadoks. 

2007

 • Projectleiding implementatie Leerlijnen Speciaal Onderwijs op twee mytyl- en tyltylscholen in Zuid-Holland. Loopt door in 2008.
 • Projectleiding implementatie methodiek bij een aanbieder in de gehandicaptenzorg. Loopt door in 2008.
 • Supervisie effectmeting in een woonvorm voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Begeleiding methodiekontwikkeling voor onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapten bij een Tyltylschool.
 • Ontwikkelen van werkvormen op maat voor de landelijke Vredesweek (zie website IKV Pax Christi).
 • Verkennend onderzoek naar hiaten in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke handicap.
 • Ondersteuning bij methodiekontwikkeling bij een innovatief samenwerkingsproject voor licht verstandelijk gehandicpaten.
 • Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor een intersectoraal woonzorgaanbod voor mensen met hersenletsel.
 • Voorbereiding van een boek voor opvoeders van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. In samenwerking met Patty van Belle.
 • Projectleiding voorbereidingsfase voor de implementatie van een organisatieverandering bij een aanbieder van dagbestding voor mensen met een handicap.
 • Advies bij opzet en formalisatie van een intersectoraal samenwerkingsverband van zorgaanbieders rond een project voor 50+-ers. Opstellen ambitiedocument en samenwerkingsovereenkomsten.
 • [doorloop vanuit 2006] Ondersteuning van de oriëntatie op mogelijkheden tot strategische samenwerking van drie aanbieders in de Gehandicaptenzorg en GGZ.

2006

 • Advisering over de aanpak van een innovatief samenwerkings-project voor licht verstandelijk gehandicapten. Acties: interviews, analyse, rapportage, participatie in stuurgroep.
 • Advisering over het toekomstige aanbod van dagbesteding en werk van een aanbieder in de Gehandicaptenzorg. Marktonderzoek onder toekomstige cliënten. Acties: projectleider ontwerpfase, instrumentontwikkeling voor marktonderzoek, organisatie denktank, enz.
 • Bijdrage aan lange termijn strategie van een intersectoraal, vernieuwend woon-zorgproject voor 50+-ers, een samenwerking tussen aanbieders in V&V, Gehandicaptenzorg en GGZ.
 • Acties: interviews, rapportage, presentatie op plenaire bijeenkomst.
 • Advisering ten aanzien van de toekomststrategie van een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg. Acties: participeren in MT-dagen, vertalen van besluiten in actieplan, ondersteunen van implementatie.
 • Onderbouwing van de financiële afronding van een intersectoraal zorgvernieuwingsproject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Acties: gegevens verzamelen en interpreteren, notitie voor financiers, advisering over toekomstige constructie.
 • Herziening artikel 'Zorg onder de Zon. AWBZ-zorg in het buitenland'. Voor Aedes Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Acties: artikel herschrijven in kader van nieuwe Zorgverzekeringswet.
 • Ontwikkeling van een passend programma van onderwijs, zorg en behandeling voor kinderen met een IQ < 24 maanden bij een Tyltylcentrum (de zogenaamde 'nieuwe doelgroep').
 • Acties: projectleiderschap, studiedag voorbereiden en leiden, resultaten verwerken tot programma.
 • Dagvoorzitter van een studiedag om te komen tot één rapportage-systeem (KinderRAP) voor een aantal scholen in het speciaal onderwijs en verschillende afdelingen van een revalidatiecentrum.
 • Ontwikkeling van een ondersteuningsmodel voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel en hun ouders, in samenwerking met Patty van Belle. Zie ook www.hooiopjevork.nl.
 • Project 'Estafette' bij een Tyltylcentrum. Acties: projectleiderschap.
 • Ondersteuning van de implementatie van de ketenaanpak voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (LVG) in Kennemerland. Acties: voortgang monitoren, waar nodig bijsturen.
 • Publicatie Sterke portretten. Wij hebben TSC. Een boek over de aandoening Tubereuze Sclerose Complex in opdracht van patiëntenvereniging STSN.

  2005
 • Ketenaanpak licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (LVG) in Kennemerland. Samenwerking van VGZ, GGZ en Jeugdzorg. Projectleider. Voorlopige opbrengst: concrete samenwerkings-afspraken tussen elf betrokken partijen in de regio.
 • Realisatie van een pakkende powerpointpresentatie met veel beelden en met geluid voor een werkconferentie van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg.
 • Evaluatie Pluswonen Polanenhof. Intersectoraal woonzorgaanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een complexe zorgvraag. Samenwerking van LG, GGZ en V&V aanbieders.
 • Project 'Estafette' bij een Tyltylcentrum. Herziening van het programma voor onderwijs-revaliatie-zorg voor leerlingen van 0 tot 20 jaar vanuit een interdisciplinaire ketenbenadering.
 • Ondersteuning zorgaanbieder gehandicaptenzorg bij het opstellen van een offerte voor de Zorgkantoren voor de productie 2006.
 • Beleidsdag Afdeling Beleid en Ontwikkeling van een zorgaanbieder. Evaluatie, doorstart en strategieontwikkeling.
 • Advies en ondersteuning bij het project Ketenaanpak licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (LVG) in Zuid-Holland, in opdracht van de zes betrokken Zorgkantoren. Opdrachtnemer is bureau Meij Zwinkels-Gardien.
 • Voorbereiding publicatie Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork. Patty van Belle en Judith Zadoks. Verschenen bij Lemma in november 2005.

 

 

Methodisch ondersteunen van
mensen met hersenletsel.


Routekaart Hooi op je vork.

Eigen weg. Ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met hersenletsel.


Routekaart Eigen weg.